โครงการโรงเรียนสุจริต

 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

        O1-2 การแบ่งส่วนงานภายใน 4 ฝ่าย

                โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

                โครงสร้างกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

 

               O2-1  ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

 

 

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

 

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ

              O5-1 Google Map

 

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                  O6-1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

             O6-2 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

             O6-3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

             O6-4 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

             O6-5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐

            O6-6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            O6-7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

            O6-8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            O6-9 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

            O6-10 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน

            O6-11 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            O6-12 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง 

            O6-13 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

            O6-14 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

            O6-15 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

            O6-16 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

            O6-17 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

            O6-18 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

           O6-19 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

           O6-20 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

           O6-21 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา

           O6-24 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปภายนอกสถานศึกษา

          O6-25 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจรณาคดีปกครอง

          O6-26 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O6-27 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีกการดำเนินคดีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

          O6-28 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

                O7-1 www.bodinnon.ac.th

 

 

                O7-2 จดหมายข่าว

   

                O7-3  www.facebook.com/โรงเรียนบดินทรเดชา-สิงห์-สิงหเสนี-นนทบุรี-

 

 

O8 Q&A (ถาม-ตอบ)

                 O8-1 Q&A (ถาม-ตอบ)

                 O8-1 Q&A (ถาม-ตอบ)WEBMASTER

                O8-1 Q&A (ถาม-ตอบ)Line

 

 

O9 Social Network

                O9-1 Facebook - โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนี นนทบุรี

                O9-2 Facebook - งานโสตทัศนศึกษา

                O9-3 Facebook - งานแนะแนว

                O9-4 Facebook - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บดินทรเดชาฯ นนทบุรี

                O9-5 Line

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

 

การดำเนินงาน

 

 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 2565

 

 

                O10-1 แผนดำเนินงานประจำปี

 

 

O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี

 

 

                O11-1 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

 

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

                O12-1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

 

 

การปฏิบัติงาน

 

 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

การให้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

O17 E-Service

 

 

                O17-1 www.bodinnon.ac.th

 

 

                O17-2 www.facebook.com/โรงเรียนบดินทรเดชา-สิงห์-สิงหเสนี-นนทบุรี-

                O17-3 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี

               O17-4 ระบบ Next School

 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

                O18 แผนการใช้งานงบประมาณ

 

 

                O18-1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

                O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

 

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 

 

 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

 

แผนป้องกันการทุจริต

 

 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

 

 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

 

 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 9.9.2565 , อ่าน: 636
 


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.