หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางจันทนี  โตพูล

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

     มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยีการสื่อสาร และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยสู่สากลอย่างสร้างสรรค์

 

 
 

พันธกิจ (mission)

  1. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย เพื่อสนองมาตรฐานสากล
  3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยีและการสืบค้น

 

 
 

เป้าประสงค์ (goal)

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 
     
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1
 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.