หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา

นายถนอม สุวรรณโชติ

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

     มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาในด้านสุขภาพ สมรรถภาพและศักยภาพด้านกีฬาไทย และกีฬาสากล รักการออกกำลังกาย มีเจตคติที่ดี ตามหลักปรัชญาของโรงเรียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 
 

พันธกิจ (mission)

  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพและระเบียบวินัย

      2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ

 
 

เป้าประสงค์ (goal)

  1. ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ
  2. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพและกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ

       3. พัฒนาสุขภาวะและสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 
       
       
       
       
       
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1
 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.