fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu112:DataDetail1
คณิตศาสตร์ 

 

 

นางจำปี นิลอรุณ

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

นางปิยพร  นิลฉาย

ครู คศ.3

 

นายวรวุฒิ  บุรุษ

ครู คศ.1

 

นางสาวพรภิรมย์  ไกรวิเศษ

ครู คศ.1

 

นางนาถยา  วิชัยดิษฐ

              ครูผู้ช่วย

 

นายอรรถพล  ฉิมฉลอง

        ครู อัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
   


1. บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี)

2. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2

3. นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา

4. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4

5. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

6. บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

เข้าสู่ระบบ

Copyright ? 2017 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี :: ผู้ประพฤติดี มีความรู้. All Rights Reserved.