หน้าแรก
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

→ประกาศ กำหนดการในเดือนเมษายน 2558
3 เมษายน——– ประกาศผลสอบนักเรียนสอบเข้าเรียนชั้น ม.4
5 เมษายน——– สอบและจับสลากคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1
6 เมษายน——– รายงานตัวนักเรียนสอบเข้าชั้น ม.4
7 เมษายน——– ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนสอบเข้าเรียนชั้น ม.1
8 เมษายน——– มอบตัวนักเรียนสอบเข้าชั้น ม.1
9 เมษายน——– มอบตัวนักเรียนสอบเข้าชั้น ม.4

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  ระเบียบนักเรียน ชั้น ม.1 ระเบียบนักเรียน ชั้น ม.4

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดปฏิทินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

→ประกาศ กำหนดการในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม
13 กุมภาพันธ์-——- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
13-18 กุมภาพันธ์—- นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
20 กุมภาพันธ์——–ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบหลังการพิจารณา
23-25 กุมภาพันธ์—-สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
26-28 กุมภาพันธ์—-กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
9 มีนาคม ————-ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส
9-27 มีนาคม———นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัว
9-30 มีนาคม———นักเรียนชั้น ม.1   ม.2   ม.4   ม.5  สอบแก้ตัว
20-24 มีนาคม——–รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
29 มีนาคม————สอบคัดเลิอกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4
31 มีนาคม————นักเรียน ม.3 , ม.6 รับประกาศนียบัตรและ ปพ.1
31 มีนาคม————ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดจัดงาน “บดินทรนนท์นิทรรศน์ ”  ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

คำขวัญวันเด็ก 2558
คำขวัญวันเด็ก 2558 โดย พล.อ.ประยุทธิ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

→ ตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี สามารถดูรายการแข่งขัน พร้อมทั้งสถานที่แข่งและเวลาในการแข่งได้ตามที่เว็บไซต์นี้   คลิก ——  -

รายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สามารถดูได้ที่นี่ คลิก

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2557 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ——- ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้คุณครูที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ได้ที่ครูฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ ภายในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคมนี้ หากมีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้  โดยคุณครูสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่ http://www.sillapa.net/home/

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 (แรม 7 ค่ำ เดือน 10) ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สงหเสนี) นนทบุรี ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ รอบ 3) ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2556 ผลการประเมิน คือ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (2554 – 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556  จึงประกาศอย่างเป็นทางการ

คนดี คนเก่ง ประจำบดินทรนนท์

นักเรียนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินประจำจังหวัดนนทบุรีปี ๒๕๕๖ นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แบบอย่างนักเรียนดีเด่น นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์     เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๔   ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์  เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

→  ผลการสอบ O-NET โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 6 สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานพฤติกรรม และการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก คุณครูท่านใดที่ต้องการเอกสารวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  - ฟอร์มรายงานวิจัย - เอกสารบทที่ 2

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วงโยธวาทิต โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบรี เข้าร่วมประกวดแข่งขัน Brass Theater ครั้งที่ ๒ ของสมาคมเมโลเดียน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 ณ สวนสยาม รุ่น Senior Pivision ที่ผ่านมานั้นได้รับรางวัลชนะเลิศอัดับ 1 โดยได้รับรางวัลถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยสามารถรับชมการแข่งขันได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=KOcNYH6dIJ4

→ คุณครูท่านใดที่สนใจแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคุณครูสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่….. - คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ……………. - ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

→ ขอให้คุณครูทุกคนเตรียมการสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ให้พร้อม โดยจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ - แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา – แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ – แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคลากร “ 6 บดินทร ศึกษาดูงานวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน” จัดโดยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ได้นำคณะผู้บริหารและครูไปศึกษาดูงานโรงเรียน Taipei Municipal Song – Shan Sinior High School และศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2554 ได้สำเร็จลุล่วง ได้ทั้งความรู้ ความรักความผูกพันในเครือบดินทรเดชา ความสนุกสนาน และความประทับใจในการร่วมกิจกรรมของทุกคน ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ ครั้งต่อไป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นเข้าภาพ จะไปไหนเอ่ย บอกกันล่วงหน้านะคะ

ประกาศสำหรับนักเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ขอให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้ หากไม่ดำเนินการแก้ผลการเรียน นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาถัดไป

พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปฐมนิเทศน์ ประธานในพิธี หม่อมราชวงศ์มาลินี  จักรพันธุ์ วันที่ 31 มีนาคม 2558

พิธ๊รับเข็มพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – ยุวกาชาด  ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือภูกะเหรี่ยง จ.สระบุรี

คนดีศรีบดินทร์  วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  วันพฤหัสบดีที่ 4  ธันวาคม 2557

สัตตบงกชเกมส์ วันศุกร์ที่ 28  พฤศจิกายน 2557 (1)

สัตตบงกชเกมส์ วันศุกร์ที่ 28  พฤศจิกายน 2557 (2)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศีกษาปี 2555 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ดังนี้

    

กดที่ภาพเพื่อขยาย

- สาระน่ารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.