หน้าแรก
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

→ประกาศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ตามรายละเอียดประกาศนี้ คลิก

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดจัดงานโบลลิ่งการกุศล ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ โอกาสนี้

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดพิธีการวางพวงมาลาเจ้าพระยาบดินทรเดชา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เนื่องในวันสถาปนาเจ้าพระยาบดินทรเดชา ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมอาสาจราจร ประจำปีการศึกาา 2559 ในัวนพุธที่ 22 มิถุนายน 2559  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดให้มีการจัดโครงการอบรมสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2559 ในวันอังคารที่ 21มิถุนายน 2559  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยรายละเอียดการเข้าค่ายคุณธรรม มีดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ระหว่างวันที่  2-4  มิถุนายน 2559

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ บัดนี้โรงเรียนขอแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 หากผู้ครองทานใดไปดำเนินการจัดซื้อจัดหามาก่อนแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกได้ที่ครูที่ปรึกษาตามงบประมาณที่ได้จัดสรร สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2559  ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

→ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างหลังคาลานอเนกประสงค์ โดยกำหนดราคากลางของงานก่อสร้างงในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คลิกดูรายละเอียดผู้มีสิทธิเสนอราคา

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศเพิ่มเติม เรื่องเสนอยื่นราคาขายอาหารโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดจำหน่ายให้บริการกับนักเรียน คณะครู บุคลากรและผู้ปกครอง โดยเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดรายละเอียดเรื่องเสนอยื่นราคาขายอาหาร.……….ดาน์โหลดปฏิทินการดำเนินงานโภชนาการ

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน “ราตรีบางกรวย – บดินทรนนท์ ’59 “ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สนใจติดต่อ 02-447-5774

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมแผน วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ตามรายละเอียดที่แนบ

→ข่าวสารแจ้งสำหรับคุณครู ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี  ได้เปลี่ยนให้มีระบบการเช็คเวลาเรียน การมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวันและคาบการเรียนการสอน ซึ่งคุณครูสามารถเข้าเช็คเวลาเรียนของนักเรียนได้ที่ www.21ess.net โดยที่ UserName : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ Password : password

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานพฤติกรรม และการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก คุณครูท่านใดที่ต้องการเอกสารวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  - ฟอร์มรายงานวิจัย - เอกสารบทที่ 2

→ คุณครูท่านใดที่สนใจแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคุณครูสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่….. - คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ……………. - ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

→ ขอให้คุณครูทุกคนเตรียมการสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ให้พร้อม โดยจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยคุณครูสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
- แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา
– แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้
- แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

ประกาศสำหรับนักเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ขอให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้ หากไม่ดำเนินการแก้ผลการเรียน นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาถัดไป

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา    วันที่  5 สิงหาคม  2559

พิธีไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน    วันที่  16  มิถุนายน 2559

พิธีไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   วันที่  16  มิถุนายน 2559

การประกวดพานไหว้ครู   วันที่  15  มิถุนายน 2559

พิธีประดับเข็มพระเกี๊ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่  14  มิถุนายน 2559

ค่ายคุณธรรม-จริยธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6   วันที่  2-4  มิถุนายน 2559

ค่ายคุณธรรม-จริยธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3   วันที่ 30-31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559

ค่ายคุณธรรม-จริยธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3   วันที่ 30-31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559 (ต่อ)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศีกษาปี 2555 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ดังนี้

    

กดที่ภาพเพื่อขยาย

- สาระน่ารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 2 Guests.