→ เรื่องแจ้งสำหรับนักเรียน
วันที่ 12 มีนาคม 2557      ประกาศผลการสอบและยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวทุกระดับชั้น
วันที่ 12 – 26 มีนาคม 2557     ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัว
วันที่ 12 -28  มีนาคม 2557     ม.1,2,4,5  สอบแก้ตัว
วันที่ 31 มีนาคม 2557             ม.3 และ ม. 6 รับประกาศนียบัตรและ ปพ.1
วันที่ 31  มีนาคม 2557            ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557       เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
———อนึ่ง ประกาศผลการสอบ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ห้นักเรียนมาฟังผลการสอบทุกคน หากมีผลการเรียนไม่ผ่านทั้งภาคเรียนที่ผ่านมาและภาคเรียนนี้ ให้ดำเนินการสอบแก้ตัวให้ผ่านทุกรายวิชา มิฉะนั้น เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้น

→ ระเบียบการสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สงหเสนี) นนทบุรี โดยเปิดรับสมัคร วันที่ 20 -24 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
—————--- ระเบียบการสมัครเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
—————–- ระเบียบการสมัครเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-447-5774  ต่อ 103  ในเวลาราชการ

→ เปิดรับสมัครงาน โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี เปิดรับสมัครงาน จำนวนทั้งหมด 4 อัตรา คือ
—————-- แม่บ้าน         จำนวน 2 อัตรา
————–--- พนักงานขับรถ     จำนวน 1 อัตรา
—————-- พนักงานโรเนียล     จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-447-5774  ต่อ 104 ในเวลาราชการ

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สงหเสนี) นนทบุรี ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ รอบ 3) ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2556 ผลการประเมิน คือ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (2554 – 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556  จึงประกาศอย่างเป็นทางการ

คนดี คนเก่ง ประจำบดินทรนนท์

นักเรียนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินประจำจังหวัดนนทบุรีปี ๒๕๕๖
นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แบบอย่างนักเรียนดีเด่น นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์     เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๔   ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์  เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
→ โรงเรียนบบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศน์  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 – วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 โดย
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะสอบในวันที่ 24 และ 26 ธันวาคม 2556
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะสอบในวันที่ 23 และ 27 ธันวาคม 2556 (นักเรียนสายวิทยาศาสตร์จะมีการสอบในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ด้วย)

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี เปิดรับสมัครแม่บ้านจำนวน 8 อัตรา และยามรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 อัตรา เริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 สนใจติดต่อ 02-447-5774 ต่อ 115   ด่วน

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี  แจ้งการปิดเรียน ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ต้องส่งบุคลากรครูเข้าร่วมสัมมนาเชิปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน และมาตรฐานสากล รุ่นที่ 7 ที่เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการในระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2556 ณ สวนเวิร์ลพีช วัลเล่ย์ 2 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกำกับดูแลบุตรหลานของท่านให้ปฏิบัติงานที่มอบหมายด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี จัดกิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้กำหนดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 โดย
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ไปค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดไริขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 3 ไปค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ สำนักสหปฏิบัติธรรมค่ายอารยาภิวัทธ์ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
* นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ไปค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการจัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบเข็มเครื่องหมายกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี

→  ผลการสอบ O-NET โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 6 สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

→  ประกาศ กำหนดวันซ้อมและวันรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ขอนัดหมายให้นักเรียนมาซ้อมรับประกาศนียบัตรในวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. และวันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นวันมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14-18 มีนาคม 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับสมัคร ครูสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา  ณ โรงเรียนบดินทรดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี  สนใจติดต่อ โทร. 02-447-5774   ด่วน

คำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๕๖ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานพฤติกรรม และการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการเอกสารวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  - ฟอร์มรายงานวิจัย - เอกสารบทที่ 2

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

มีข่าวดีมาบอก !!   โดยที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยนักเรียน/นักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่สามารถหางานทำได้ ประกอบกับกระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะทำให้มีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาและประสงค์จะทำงานในพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว  กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นี้   http://lmi.doe.go.th

คุณครูและนักเรียนทุกท่าน สามารถรับชมและรับฟังเพลงอุทกภัย ขับร้องโดยนายดุษฎี เหี้ยมโท้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี คลิกได้ที่นี่

วงโยธวาทิต โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบรี เข้าร่วมประกวดแข่งขัน Brass Theater ครั้งที่ ๒ ของสมาคมเมโลเดียน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 ณ สวนสยาม รุ่น Senior Pivision ที่ผ่านมานั้นได้รับรางวัลชนะเลิศอัดับ 1 โดยได้รับรางวัลถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยสามารถรับชมการแข่งขันได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=KOcNYH6dIJ4

→ คุณครูท่านใดที่สนใจแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคุณครูสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่…..

- คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา …………….

- ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ประกาศความสำเร็จในการนำ คณะครูและนักเรียนไปทำ MOU กับโรงเรียน Sekolah Seri Puteri Cyberjaya ในกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2554 และได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกัน ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณ คุณร่มหลี สุมาลินที่มีส่วนทำให้โรงเรียนคณะครู และนักเรียน ประสบความสำเร็จในครั้งนี้

→ ขอให้คุณครูทุกคนเตรียมการสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ให้พร้อม โดยจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

- แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา
- แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้
- แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคลากร “ 6 บดินทร ศึกษาดูงานวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน”
จัดโดยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ได้นำคณะผู้บริหารและครูไปศึกษาดูงานโรงเรียน Taipei Municipal Song – Shan Sinior High School
และศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2554
ได้สำเร็จลุล่วง ได้ทั้งความรู้ ความรักความผูกพันในเครือบดินทรเดชา ความสนุกสนาน
และความประทับใจในการร่วมกิจกรรมของทุกคน ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ
ครั้งต่อไป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นเข้าภาพ จะไปไหนเอ่ย
บอกกันล่วงหน้านะคะ

ประกาศสำหรับนักเรียน

→ วันที่ 17  กย. 2555 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด มส
24 กย. 2555 สอสบทุกระดับชั้น
25 กย. 2555 สอบระดับชั้น ม.4/1-3, ม.5/1-2, ม.6/1-2
26 กย. 2555 สอบทุกระดับชั้น
11 ตค. 2555 ประกาศผลการสอบและยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด   ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศน์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

มหกรรมกีฬา บดินทรเดชาสัมพันธ์   วันที่ 16 ธันวาคม 2556

สัตตบงกชเกมส์   วันที่ 29 พฤศจิากยน 2556

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นม. 2 และ ม.3 ณ สำนักสหปฏิบัติธรรมอารยาภิวัทธิ์ จ.สุพรรณบุรี   วันที่ 28-30 สิงหาคม 2556

การประกวด POP BOY AND GIRL BDN 2013   วันที่ 26 สิงหาคม  2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศีกษาปี 2555 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ดังนี้

    

กดที่ภาพเพื่อขยาย

- สาระน่ารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโพยม จันทร์น้อย
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.