หน้าแรก
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

→ ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี สามารถดูผลการแข่งขันการแข่งได้ตามที่นี่ คลิก

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการจัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารรีวิสามัญ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 25589 ณ ค่ายลูกเสือคลองโคนโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการจัดค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ.

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงเสนี) นนทบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2558 (ในวัน เวลาทำการ)

สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์    จำนวน  1 อัตรา

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  1 อัตรา

ดังเอกสารที่แนบ

ข่าวสารแจ้งสำหรับนักเรียน กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2558 และกำหนดการสอบแก้ตัว.


→  คุณครูท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปี 2558 สามารถดูได้ที่นี้ http://central65.sillapa.net/sm-center/

:: ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ปี 2558 ::

กรณีแก้ไข/เปลี่ยนตัว สามารถดาวน์โหลดเอกสารแก้ไข/เปลี่ยนตัว ได้ที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B4rXinmIN2vLa3dDUXpZWFNKWVE

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จำกัด ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้

→ข่าวสารแจ้งสำหรับคุณครู ตามที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี  ได้เปลี่ยนให้มีระบบการเช็คเวลาเรียน การมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวันและคาบการเรียนการสอน ซึ่งคุณครูสามารถเข้าเช็คเวลาเรียนของนักเรียนได้ที่ www.21ess.net โดยที่ UserName : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ Password : password

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ประกาศสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบ

ประมาณ อาคาร ๑ ชั้น ๑ และกำหนดเปิดซองราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑
—-ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร ๑ ชั้น ๑  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๔๗-๕๗๗๔ ต่อ ๑๒๔ ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก.

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดไร่ขิง ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ไปถวายวัดต่างๆจำนวน ๔ วัด ในเขตชุมชนใกล้โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย วัดกล้วย วัดชลอ วัดสวนใหญ่ และวัดกระโจมทองในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกล้วย
—–นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดชลอ
—–นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสวนใหญ่
—–นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ปีที่ ๖ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกระโจมทอง

คำขวัญวันเด็ก 2558

คำขวัญวันเด็ก 2558 โดย พล.อ.ประยุทธิ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

-  -คนดี คนเก่ง ประจำบดินทรนนท์

นักเรียนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินประจำจังหวัดนนทบุรีปี ๒๕๕๖ นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แบบอย่างนักเรียนดีเด่น นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์     เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๔   ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์  เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานพฤติกรรม และการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก คุณครูท่านใดที่ต้องการเอกสารวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  - ฟอร์มรายงานวิจัย - เอกสารบทที่ 2

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

→ คุณครูท่านใดที่สนใจแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคุณครูสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่….. - คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ……………. - ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

→ ขอให้คุณครูทุกคนเตรียมการสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ให้พร้อม โดยจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ - แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา – แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ – แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคลากร “ 6 บดินทร ศึกษาดูงานวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน” จัดโดยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ได้นำคณะผู้บริหารและครูไปศึกษาดูงานโรงเรียน Taipei Municipal Song – Shan Sinior High School และศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2554 ได้สำเร็จลุล่วง ได้ทั้งความรู้ ความรักความผูกพันในเครือบดินทรเดชา ความสนุกสนาน และความประทับใจในการร่วมกิจกรรมของทุกคน ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ ครั้งต่อไป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นเข้าภาพ จะไปไหนเอ่ย บอกกันล่วงหน้านะคะ

ประกาศสำหรับนักเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ขอให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้ หากไม่ดำเนินการแก้ผลการเรียน นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาถัดไป

ค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4- ม.6   วันที่ 8-10  มกราคม 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่และระดับภาค   วันที่ 6  มกราคม 2559

ทำบุญตักบาตในวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็ก   วันที่ 6  มกราคม 2559

กิจกรรมกีฬา 6 บดินทร  วันที่ 14  ธันวาคม 2558

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2558 (ฉบับที่ 2)

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2558

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศีกษาปี 2555 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ดังนี้

    

กดที่ภาพเพื่อขยาย

- สาระน่ารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.