ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-15 กันยายน 2557 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
——- ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้คุณครูที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ได้ที่ครูฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ ภายในวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคมนี้ หากมีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้  โดยคุณครูสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที่
http://www.sillapa.net/home/

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 (แรม 7 ค่ำ เดือน 10) ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สงหเสนี) นนทบุรี ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ รอบ 3) ระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2556 ผลการประเมิน คือ ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (2554 – 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2556  จึงประกาศอย่างเป็นทางการ

คนดี คนเก่ง ประจำบดินทรนนท์

นักเรียนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินประจำจังหวัดนนทบุรีปี ๒๕๕๖
นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แบบอย่างนักเรียนดีเด่น นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์     เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๔   ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์  เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

→  ผลการสอบ O-NET โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 6 สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานพฤติกรรม และการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการเอกสารวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  - ฟอร์มรายงานวิจัย - เอกสารบทที่ 2

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วงโยธวาทิต โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบรี เข้าร่วมประกวดแข่งขัน Brass Theater ครั้งที่ ๒ ของสมาคมเมโลเดียน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 ณ สวนสยาม รุ่น Senior Pivision ที่ผ่านมานั้นได้รับรางวัลชนะเลิศอัดับ 1 โดยได้รับรางวัลถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยสามารถรับชมการแข่งขันได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=KOcNYH6dIJ4

→ คุณครูท่านใดที่สนใจแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคุณครูสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่…..

- คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา …………….

- ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

→ ขอให้คุณครูทุกคนเตรียมการสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ให้พร้อม โดยจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้

และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

- แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา
- แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้
- แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคลากร “ 6 บดินทร ศึกษาดูงานวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน”
จัดโดยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ได้นำคณะผู้บริหารและครูไปศึกษาดูงานโรงเรียน Taipei Municipal Song – Shan Sinior High School
และศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2554
ได้สำเร็จลุล่วง ได้ทั้งความรู้ ความรักความผูกพันในเครือบดินทรเดชา ความสนุกสนาน
และความประทับใจในการร่วมกิจกรรมของทุกคน ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ
ครั้งต่อไป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นเข้าภาพ จะไปไหนเอ่ย
บอกกันล่วงหน้านะคะ

ประกาศสำหรับนักเรียน

นักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ขอให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้ หากไม่ดำเนินการแก้ผลการเรียน นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาถัดไปกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันจันทร์ที่ 18  สิงหาคม 2557

อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

กิจกรรมวันแม่ วันศุกร์ที่ 8  สิงหาคม 2557

กิจกรรมวันภาษาไทย วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557

การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรีผู้ถูกกระทำตวามรุนแรงในโรงเรียน การคุ้มครองประชาชน ด้านเอดส์ ยาเสพติดและมิติใหม่ข้าราชการใจสะอาด ณ วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557

วันสุนทรภู่

การประกวดพานไหว้ครู ณ วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฐมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ภาคฤดูร้อน ณ บ้านราชาวดี วันที่ 21 เมษายน 2557

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2557

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศีกษาปี 2555 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ดังนี้

    

กดที่ภาพเพื่อขยาย

- สาระน่ารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.