หน้าแรก
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปีที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดไร่ขิง ตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ไปถวายวัดต่างๆจำนวน ๔ วัด ในเขตชุมชนใกล้โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย วัดกล้วย วัดชลอ วัดสวนใหญ่ และวัดกระโจมทองในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกล้วย
—–นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดชลอ
—–นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสวนใหญ่
—–นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ปีที่ ๖ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดกระโจมทอง

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ยินดีต้อนรับ นายยงยุทธ  ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และคณะกรรมการประเมินทุกท่าน

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ดำเนินการเปิดสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ติดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  ซึ่งจะดำเนินการเปิดซองสอบราคาและตรวจรับพัสดุในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถดูได้รายละเอียดได้ที่นี่ คลิกดาวน์โหลด หากสงสัย/สอบถามได้ที่ 02-447-574 ต่อ 124 ในวันเวลาราชการ

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี เปิดสอบราคาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันทีี่ 16-29 มิถุนายนนี้ โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถดูได้รายละเอียดได้ที่นี่ คลิกดาวน์โหลด หากสงสัย/สอบถามได้ที่ 02-447-574 ต่อ 124 ในวันเวลาราชการ

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดการประชุมผู้ปกครองในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558  โดยเวลาช่วงเช้าประชุมผู้ปกครอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายระชุมผู้ปกครอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

→โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558

→ประกาศ กำหนดการในเดือนเมษายน 2558
3 เมษายน——– ประกาศผลสอบนักเรียนสอบเข้าเรียนชั้น ม.4
5 เมษายน——– สอบและจับสลากคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1
6 เมษายน——– รายงานตัวนักเรียนสอบเข้าชั้น ม.4
7 เมษายน——– ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียนสอบเข้าเรียนชั้น ม.1
8 เมษายน——– มอบตัวนักเรียนสอบเข้าชั้น ม.1
9 เมษายน——– มอบตัวนักเรียนสอบเข้าชั้น ม.4

คำขวัญวันเด็ก 2558

คำขวัญวันเด็ก 2558 โดย พล.อ.ประยุทธิ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 คือ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

→ ตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี สามารถดูรายการแข่งขัน พร้อมทั้งสถานที่แข่งและเวลาในการแข่งได้ตามที่เว็บไซต์นี้   คลิก ——  -

รายละเอียดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สามารถดูได้ที่นี่ คลิก

คนดี คนเก่ง ประจำบดินทรนนท์

นักเรียนต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินประจำจังหวัดนนทบุรีปี ๒๕๕๖ นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

แบบอย่างนักเรียนดีเด่น นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์     เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๔   ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปรินายก ทรงพระกรุณาประทาน    บัตรเกียรติคุณ แก่นายเตชินท์ เลิศกิจคุณานนท์  เป็นแบบอย่างของนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ประทาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลด แบบรายงานพฤติกรรม และการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน ได้ที่นี่ คลิก

คุณครูท่านใดที่ต้องการแบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก คุณครูท่านใดที่ต้องการเอกสารวิจัยในชั้นเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  - ฟอร์มรายงานวิจัย - เอกสารบทที่ 2

→ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

→ คุณครูท่านใดที่สนใจแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคุณครูสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่….. - คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ……………. - ตารางเปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

→ ขอให้คุณครูทุกคนเตรียมการสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ให้พร้อม โดยจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ - แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา – แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ – แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

โครงการพัฒนาบุคลากร “ 6 บดินทร ศึกษาดูงานวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน” จัดโดยโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ได้นำคณะผู้บริหารและครูไปศึกษาดูงานโรงเรียน Taipei Municipal Song – Shan Sinior High School และศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฯลฯ ระหว่างวันที่ 17 – 20 ตุลาคม 2554 ได้สำเร็จลุล่วง ได้ทั้งความรู้ ความรักความผูกพันในเครือบดินทรเดชา ความสนุกสนาน และความประทับใจในการร่วมกิจกรรมของทุกคน ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจ ครั้งต่อไป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นเข้าภาพ จะไปไหนเอ่ย บอกกันล่วงหน้านะคะ

ประกาศสำหรับนักเรียน นักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0 ขอให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นี้ หากไม่ดำเนินการแก้ผลการเรียน นักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาถัดไป

พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วันที่ 30  มิถุนายน 2558

พิธีวางพวงมาลาเจ้าพระยาบดินทรเดชา   วันที่ 25  มิถุนายน 2558

อบรมสารวัตรนักเรียน   วันที่ 19 มิถุนายน 2558

พิธีไหว้ครูและประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน  วันที่ 18 มิถุนายน 2558

ประกวดพานไหว้ครู   วันที่ 17 มิถุนายน 2558

พิธีประดับเข็มพระเกี๊ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่ 16 มิถุนายน 2558

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558   วันที่ 9 มิถุนายน 2558

แชลเลนเดย์   วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

อบรมลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น   วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศีกษาปี 2555 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ดังนี้

    

กดที่ภาพเพื่อขยาย

- สาระน่ารู้

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.