ข้อมูลอัตลักษณ์ของ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี