Archive for the ‘ภาษาไทย’ Category

โครงสร้างหลักสูตรภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

 

ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา นก./ชม. รายวิชา นก. / ชม.
ม.1 พื้นฐาน

ท21101    ภาษาไทย 1

เพิ่มเติม

ท21201    เสริมทักษะ

 

1.5 / 60

1 / 40 

พื้นฐาน

ท21102     ภาษาไทย 2

เพิ่มเติม

ท21202    การอ่าน

 

1.5 / 60

1 / 40

ม.2 พื้นฐาน

ท22101    ภาษาไทย 3

เพิ่มเติม

ท22201    การอ่านบทประพันธ์

 

1.5 / 60

1 / 40 

พื้นฐาน

ท22102     ภาษาไทย 4

เพิ่มเติม

ท22202   การเขียนเชิงสร้างสรรค์

 

1.5 / 60

1 / 40

ม.3 พื้นฐาน

ท23101    ภาษาไทย 5

เพิ่มเติม

ท23201    หนังสือทำมือ 1

 

1.5 / 60

1 / 40 

พื้นฐาน

ท23102     ภาษาไทย 6

เพิ่มเติม

ท23202     การพูดในที่ชุมชน

 

1.5 / 60

1 / 40

ม.4 พื้นฐาน

ท31101    ภาษาไทย 1

เพิ่มเติม

ท31201    วรรณกรรมท้องถิ่น

 

1 / 40

1 / 40 

พื้นฐาน

ท31102     ภาษาไทย 2

เพิ่มเติม

ท21202      เรียงถ้อยร้อยกรอง

 

1 / 40

1 / 40

ม.5 พื้นฐาน

ท32101    ภาษาไทย 3

เพิ่มเติม

ท32201    สร้างสรรค์งานหนังสือ

 

1 / 40

1 / 40 

พื้นฐาน

ท32102     ภาษาไทย 4

เพิ่มเติม

ท32202      ภาษากับวัฒนธรรม

 

1 / 40

1 / 40

ม.6 พื้นฐาน

ท33101    ภาษาไทย 5

เพิ่มเติม

ท33201    หลักภาษาไทย

ท33203  สร้างสรรค์งานหนังสือ1(ทั่วไป)

 

1 / 40

1 / 40

1 / 40 

พื้นฐาน

ท33102     ภาษาไทย 6

เพิ่มเติม

ท33202    ภาษาไทยเพื่อการแสดง    

ท33204  สร้างสรรค์งานหนังสือ2(ทั่วไป)               

 

1 / 40

1 / 40

1 / 40 

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.