หน้าแรก
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Archive for the ‘สังคมศึกษา’ Category

โครงสร้างหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ จี้เพ็ชร์
Polls

นักเรียนชอบการสอนของสาระการเรียนรู้ใด มากที่สุด

View Results

Loading ... Loading ...
ค้นหาข้อมูล
Who's Online
  • 0 Members.
  • 2 Guests.